แบบฟอร์ม/เอกสาร/ITA เผยแพร่สาธารณะเพื่อความโปร่งใส

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การบริหารเงินงบประมาณ

2020-07-12

ประกาศดำเนินการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (Shopping List)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการครุภัณฑ์การศึกษา (Shopping List)

ประกาศประกวดราคาจ้างปรัปบรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและระบบป้องกันน้ำท่วม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประจำปีงประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศยกเลิประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1/2563

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและระบบป้องกันน้ำท่วม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เลขที่ 2/2563

   
Copyright © Udonthani3, 2019. All right reserved.