การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

O40 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

2020-07-01

การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

2020-03-31

การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

2019-12-02

การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

2019-12-02

การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

2019-07-11

การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี

2019-07-11

การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

2019-07-11

การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

2019-07-10

การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน

2019-06-19

การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

2019-06-19

การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

2019-06-19

   
Copyright © Udonthani3, 2019. All right reserved.