แบบฟอร์ม/เอกสารเผยแพร่

การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

2020-07-12

การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

2020-07-12

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากร

2020-07-12

การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

2020-07-12

การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

2020-07-12

การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

2020-07-12

สถิติข้อมูลพื้นฐาน สพป. อุดรธานี เขต 3

อำนาจหน้าที่

2020-07-12

การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี

2020-07-12

การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

2020-07-12

   
Copyright © Udonthani3, 2019. All right reserved.