แบบฟอร์ม/เอกสารเผยแพร่

การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

2019-07-11

การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

2019-07-11

สถิติข้อมูลพื้นฐาน สพป. อุดรธานี เขต 3

O3 อำนาจหน้าที่

2019-07-11

การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี

2019-07-11

การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

2019-07-11

   
Copyright © Udonthani3, 2019. All right reserved.