ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริหารและการจัดการศึกษา การให้บริการ คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ประจำปีงบประมาณ 2562

ผู้ดูแลระบบ

2019-06-24

   
Copyright © Udonthani3, 2019. All right reserved.